Printer Friendly Version Овера докумената @ 18 September 2012 01:34 PM

 Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

 Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Према Уговор између Србије и Црне Горе  и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од  06.07.2004. ступио на снагу 09.03.2005.
Исправе које је сачинио, издао или оверио у приписаном облику нотар или други надлежни орган и које су снабдевене потписом и службеним печатом, као и преводе исправе које је оверио овлашћени судски тумач, нотар или други надлежни орган, није потребно даље оверавати ради њихове употребе на територији друге стране уговорнице.
Македонија је, као и Србија, потписница и Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика из 1976. године и, у складу са тим, пред македонским органима се могу употребљавати изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих издати од стране органа Републике Србије на вишејезичном обрасцу (као и обрнуто, изводи из МК издати у Македонији на вишејезичном обрасцу могу се употребити у Србији).
Македонија је потписница и Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа из 1961. године. 
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.